12) کدام اندامک در سلول های یوکاریوتی حاوی کاتالاز بوده و  واکنش تبدیل آب اکسیژنه به آب و اکسیژن را کاتالیز می کند؟  

الف) پراکسیزوم                                ب) هیدروژنوزوم

  ج) گلژی                                              د) کلروپلاست


14) باکتری های زیر بیش از یک کروموزوم دارند بجز:

الف) ویبریوکلره آ                                   ب) بورخورلدریا

ج) بروسلا                                              د) بورلیا


15) منظور از اجسام نور شکن یا refractile body در زیر میکروسکوپ کدام است؟

الف) لیزوزیم ها                                     ب) گرانول های نامحلول

ج) مزوزوم                                     د) اجسام باقی مانده از رنگ آمیزیادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

16)  کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با غشاء سیتوپلاسمی سلول باکتری صحیح است؟ (کارشناسی ارشد میکروب شناسی وزارت بهداشت سال 77 76 )

الف) شکل باکتری مربوط به آن است.

ب) در عمل عبور و مرور مواد و متابولیسم دخالت دارد.

ج) نقش اصلی را در حفاظت در مقابل عوامل نا مساعد تمام باکتریها بعهده دارد.

د) محل استقرار آنتی ژنهای سوماتیک میباشد.


17)نسبت جرم پروتئین های غشای سلولی باکتری نسبت به غشای سلول پستانداران چگونه است؟

الف) بیشتر است.                               ب) مشابه است.

ج) کمتر است.                                   د) بسیار جزئی است.


18) نقش پروتئین های مشابه اکتین درباکتری ها شامل تمام مواد زیر است بجز:

الف) شکل سلول                             ب) تقسیم سلولی

 ج) جداکردن کروموزوم                   د) جلوگیری از نفوذ یون هاادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

19) همه روش های انتقال زیر در واقع نوعی روش انتقال فعال هستند بجز:

الف) انتقال ABC                                               ب) انتقال همزمان هیدروژن با گالاکتوز

ج) ترانسلوکاسیون گروهی                                       د) انتقال متقابل سدیم با هیدروژن


  20) کدام یک از روش های انتقال باعث ایجاد کموتاکسی باکتری به سمت منابع کربن نقش دارد؟

الف) انتقال ABC                                             ب) انتقال همزمان ماده با یون با بار منفی

ج) ترانس لوکاسیون گروهی                               د) انتقال ماده با هیدروژن


21) تمام سیتم های ترشحی زیر وابسته به Sec نیستند بجز:

الف) I                                                                             ب) III

ج) II                                                                             د)   VIادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

22) تمام تیپ های سیستم ترشحی زیر فقط در باکتری های گرم منفی وجود دازند، بجز:

الف) I                                                          ب) II

ج) III                                                           د)V


23) تمام گزینه های زیر در مورد مسیرهای ترشحی تیپ V و II صحیح است بجز:

الف) در هر دو مسیر پروتئین ها باید در بیش از یک مرحله از غشا عبور کنند.

ب) در هر دو مسیر پروتئین ها دارای توالی علامت دهنده رهبر با 15 تا 20 اسید آمینه در انتهای N خود هستند.

ج) هر دو مسیر نیاز به سیستم sec جهت ترشح دارند.

د) هر سه گزینه صحیح است.


24) کدام یک از پروتئین های داخل غشایی به ترتیب نقش چاپرون و ATPase دارند:

الف) SecA و SecB                               ب) SecB و SecA

ج) SecY و SecA                                د) SecB و SecYادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

25) کدام از تیپ های سیستم های ترشحی به صورت ساختمان سرنگ یا needle- like structure بوده ومحصولات خود را تزریق می کند؟

الف) I                                                                              ب) II

ج) III                                                                             د)  V


26) در مورد سیستم ترشحی تیپ VI که اخیرا کشف شده است تمام گزینه های زیر صحیح است، بجز:

الف) این سیستم در سودوموناس آئروژنوزا یافت شده است.

ب)  شامل 20 15 پروتئین با عملکرد بیوشیمیایی ناشناخته می باشند.

ج) سیتم tat با این سیستم ارتباط دارد.

د) برخی از این پروتئین ها مشابه پروتئین های دم باکتریوفاژ هستند.


27)کدام از  تیپ های سیستم های ترشحی با نام خود انتقالی (autotransportation) شرح داده شده اند؟

الف) I                                                                              ب) II

ج) III                                                                             د)   V


28) کدام پروتئین های زیر از مسیر ترشحی تیپ یک انتقال می یابد؟

الف) آلفا هموليزين E-coli                                           ب) الاستاز سودوموناس آئروژینوزا

ج) IgA پروتئاز نایسریا گونوره آ                                   د) اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزاادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

29) پل های عرضی در باکتری های گرم منفی بین کدام گروه ها تشکیل می شود؟

الف) گروه کربوکسیل DAP و گروه کربوکسیل D- آلانین

ب) گروه کربوکسیل DAP و گروه آمین از D- آلانین

ج) گروه آمین DAP و گروه آمین از D- آلانین

د) گروه آمین  DAP و گروه کربوکسیل از D- آلانین


30) تمام پورین های زیر به عنوان گیرنده باکتریوفاژ عمل می کنند، بجز:

الف) OmpA                                                   ب) TonB12

ج) TSX                                                           د) LamB


31) بین مولکول های لیپوپلی ساکارید و کدام از کاتیون های زیر پیوند غیر کوالان ایجاد شده است که سدی نفوذ ناپذیر را در برابر ترکیبات آبگریز ایجاد می کند؟

الف) کلسیم و منیزیم                                              ب) سدیم و پتاسیم

ج) کلسیم و پتاسیم                                              د) سدیم و والینومایسین


LOS(32 تقلید کدام از آنتی ژن های گروه خونی را به عهده دارد؟

الف) K                                                        ب) Du

ج) i                                                             د)ABO


33) قسمت لیپیدی لیپوپروتئین باکتریایی به کدام قسمت متصل می شود و اتصال آن از چه نوعی است؟

الف) غشای خارجی کوالان                          ب) پپتیدوگلیکان -  کوالان

ج) غشای خارجی غیرکوالان                       د) پپتیدوگلیکان -  غیرکوالانادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

34) تمام موارد زیر احتمالاً مربوط به عملکرد لایه S می باشد، بجز:

الف) ایجاد شکل باکتری در آرکئوباکتری ها                       ب) حفاظت در مقابل باکتریوفاژها

ج) حفاظت در مقابل برخی باکتری ها                              د) ایجاد شکل باکتری در اکثر باکتری ها


35) اضافه شدن پپتیدوگلیکان به دیواره به شکل حلقه های استوایی در محل رشد مربوط به کدام از باکتری های زیر است؟

الف) استرپتوکوک پنومونیه                                            ب) استافیلوکوک اورئوس

ج) باسیلوس سوبتیلیس                                                 د) اشرشیاکلی


36) علت پوسیدگی دندان توسط استرپتوکوک موتان مربوط به کدام موارد زیر است؟

الف) گلیکوکالیکس                                                        ب) کپسول

ج) لوان                                                                        د) تولید اسید توسط باکتری


37) از همه روش های زیر جهت تشخیص کپسول باکتری ها استفاده می شود، بجز:

الف) روش مک فایدن                                          ب) روش ولش (Welch)

ج) Quelling Reaction                                         د) Ruthenium redادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

38)ساختار کپسول هموفیلوس آنفلوآنزا شامل موارد زیر است، بجز:

الف) ریبوز                                                      ب) ریبیتول

ج) گلوتامیک  اسید                                            د) فسفات


39) نوع فلاژل باکتری های اسپریلیوم سرپنس و اسپریلیوم مینوس به ترتیب کدام است؟

الف) لوفو تریش آمفی تریش                              ب) آمفی تریش لوفوتریش

ج) مونوتریش لوفوتریش                                    د) لوفوتریش مونوتریش


40) پاسخ به عوامل کموتاکسی، آئروتاکسی و فتوتاکسی توسط کدام از عوامل تعیین می شود؟

الف) Sensory Transduction                   ب) twitching movement

ج) Quorum sensing                                   د) Transduction


41) تمام مواد زیر در اسپور وجو دارد ، بجز:

الف) آدنوزین تری فسفات                                     ب) 3 فسفوگلیسرات

ج) دی پیکولینیک اسید راسماز                             د) آلانین راسمازادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

42) یوباکتری ها در کدام از سطوح طبقه بندی زیر قرار می گیرند؟

الف) Kingdom                                            ب) Division

ج) Class                                                 د) Order


43) باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در کدام طبقه بندی قرار می گیرند؟

الف) گراسيلي كوتس - فيرمي كوتس           ب) فيرمي كوتس- گراسيلي كوتس

ج) تنري كوتس - فيرمي كوتس                   د) مندوزيكوتس-  گراسيلي كوتس


44) تمام عبارات زیر در مورد آرکئوباکتری ها صحیح است، بجز:

الف) تعدادی از آرکئوباکتری ها برای انسان بیماریزا هستند.

ب) تعدادی از آرکئوباکتری ها هالوفیل و تولید کننده متان هستند.

ج) تعدادی از آرکئوباکتری ها هیپرترموفیل هستند.

د) آرکئوباکتری ها بیشتر شبیه یوکاریوت ها هستند تا پروکاریوت هاادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

Table 3–2 Major Categories and Groups of Bacteria That Cause Disease in Humans as Part of an Identification Scheme Described in Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 9th Ed.

Bergey's Manual of Systematic Bacteriology
I. Gram-negative eubacteria that have cell walls [pathogen]
Group 1: The spirochetes Treponema
Borrelia
Leptospira
Group 2: Aerobic/microaerophilic, motile helical/vibroid gram-negative bacteria Campylobacter
Helicobacter
Spirillum
Group 3: Nonmotile (or rarely motile) curved bacteria None
Group 4: Gram-negative aerobic/microaerophilic rods and cocci Alcaligenes
Bordetella
Brucella
Francisella
Legionella
Moraxella
Neisseria
Pseudomonas
Rochalimaea
Bacteroides (some species)
Group 5: Facultatively anaerobic gram-negative rods Escherichia (and related coliform bacteria)
Klebsiella
Proteus
Providencia
Salmonella
Shigella
Yersinia
Vibrio
Haemophilus
Pasteurella
Group 6: Gram-negative, anaerobic, straight, curved, and helical rods Bacteroides
Fusobacterium
Prevotella
Group 7: Dissimilatory sulfate- or sulfur-reducing bacteria None
Group 8: Anaerobic gram-negative cocci None
Group 9: The rickettsiae and chlamydiae Rickettsia
Coxiella
Chlamydia
Group 10: Anoxygenic phototrophic bacteria None
Group 11: Oxygenic phototrophic bacteria None
Group 12: Aerobic chemolithotrophic bacteria and assorted organisms None
Group 13: Budding or appendaged bacteria None
Group 14: Sheathed bacteria None
Group 15: Nonphotosynthetic, nonfruiting gliding bacteria Capnocytophaga
Group 16: Fruiting gliding bacteria: the myxobacteria None
II. Gram-positive bacteria that have cell walls
Group 17: Gram-positive cocci Enterococcus
Peptostreptococcus
Staphylococcus
Streptococcus
Group 18: Endospore-forming gram-positive rods and cocci Bacillus
Clostridium
Group 19: Regular, nonsporing gram-positive rods Erysipelothrix
Listeria
Group 20: Irregular, nonsporing gram-positive rods Actinomyces
Corynebacterium
Mobiluncus
Group 21: The mycobacteria Mycobacterium
Group 22–29: Actinomycetes Nocardia
Streptomyces
Rhodococcus
III. Cell wall-less eubacteria: The mycoplasmas or mollicutes
Group 30: Mycoplasmas Mycoplasma
Ureaplasma
IV. Archaebacteria
Group 31: The methanogens None
Group 32: Archaeal sulfate reducers None
Group 33: Extremely halophilic archaebacteria None
Group 34: Cell wall-less archaebacteria None
Group 35: Extremely thermophilic and hyperthermophilic sulfur metabolizers None

As discussed in Chapter 2, there are two different groups of prokaryotic organisms: eubacteria and archaebacteria. Both are small unicellular organisms that replicate asexually. Eubacteria refer to classic bacteria as science has historically understood them. They lack a true nucleus, have characteristic lipids that make up their membranes, possess a peptidoglycan cell wall, and have a protein and nucleic acid synthesis machinery that can be selectively inhibited by antimicrobial agents. In contrast, archaebacteria do not have a classic peptidoglycan cell wall and have many characteristics (eg, protein synthesis and nucleic acid replication machinery) that are similar to those of eukaryotic cells (Table 3–3

برگرفته از : http://bacteria1391.blogfa.com/91094.aspxارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392 توسط مجتبی

اسلایدر